Investovanie do fondov

07.07.2015 | Stanislav Jendrišák | Investície | Počet zhliadnutí 6434 | Osobná stránka
Aké informácie sa o fondoch zverejňujú ? Ako často a kde? Ktoré sú najdôležitejšie a ako ich sledovať?Ktoré údaje konkrétne čo znamenajú?
struktura_výkonností_-_peněžního_trhu.png

Investovanie do fondov

Ako pred každým dôležitým rozhodnutím, aj pri investovaní do podielových fondov by sme sa mali rozhodovať na základe podstatných a čo je dôležitejšie zrozumiteľných informácií. Našťastie odvetvie podielových fondov je veľmi transparentné a možností ako získať informácie o väčšine správcov resp. o ich jednotlivých fondoch je veľakrát viac, ako je bežný investor schopný stráviť. Samozrejmou a dokonca nevyhnutnou sa stáva možnosť poradiť sa s profesionálnymi finančnými,  investičnými poradcami. Ale konečné rozhodnutie je nakoniec vždy na klientovi a to predpokladá vyznať sa minimálne aspoň v základoch investovania. Je na klientovi do akej hĺbky chce vo vedomostiach ísť a  aj koľko času chce ich získavaniu venovať, alebo naopak koľko dôvery vloží do rúk poradcu. Niekoľko jednoduchých otázok však klientovi môže pomôcť odhaliť, či mu naozaj poradca radí, alebo iba predáva produkt niektorého zo správcov.

 

Bežne dostupnými a najviac publikovanými informáciami o fondoch  sú aktuálna hodnota podielu, hodnota aktív spravovaných vo fonde, mena v akej je fond vedený a výkonnosť za jednotlivé obdobia týždeň, mesiac, 6 mesiacov a rok, prípadne za viac rokov. Fondy sú pritom rozdelené do skupín podľa toho aké cenné papiere resp. aktíva prevažne nakupujú na peňažné, dlhopisové, zmiešané, akciové a fondy fondov. Tieto údaje sú pravidelne zverejňované v novinách a časopisoch zameraných na ekonomiku ( napr. HN týždenne v stredu všetky fondy, ale nachádzajú sa aj v ekonomických prílohách niektorých denníkov.

 

Najaktuálnejším zdrojom týchto informácií bývajú webové stránky jednotlivých správcovských spoločností a celkový prehľad o všetkých fondoch je na stránke Asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk) kde sú tieto informácie týždenne aktualizované. Dokonca väčšina správcov poskytuje základné informácie o svojich fondoch aj cez svoje call centrá alebo tzv. „horúce linky“.

 

Z týchto zdrojov sa dá vyčítať niekoľko dôležitých skutočností. V prvom rade už názov fondu väčšinou napovedá do akých aktív fond investuje. Či sú to slovenské, alebo zahraničné dlhopisy, akcie prípadne sa dozvieme v akom teritóriu sa tieto cenné papiere nakupujú. Napr. názov Stredoeurópsky peňažno dlhopisový fond hovorí, že fond pravdepodobne investuje do dlhopisov ČR, Maďarsko, Slovensko, Poľsko prípadne ďalších európskych krajín a predpokladane neinvestuje napr. do dolárových dlhopisov. Ak chceme bližšie informácie o zameraní fondu, môžem ich nájsť v charakteristike fondu na webovej stránke alebo v štatúte fondu  resp. v predajnom prospekte , ktoré sú takisto na webe alebo u finančných poradcov. Z názvu vieme ďalej napr. vyčítať či je fond zameraný na rozvíjajúce sa trhy(emerging markets), alebo na trh Severnej Ameriky, Európy, Japonska, prípadne je zameraný celosvetovo (globálne) atď., dokonca či sa zameriava na akcie malých , alebo veľkých spoločností. Je pravdou, že z niektorých názvov fondov nevyčítame nič a  zároveň je pravdou, že samotný názov nemusí byť úplne predurčujúcim do akých aktív fond investuje. Najkonkrétnejšie informácie sú určite v spomínanom štatúte, alebo predajnom prospekte každého fondu.

 

Ďalším  zaujímavým údajom je hodnota aktív fondu. Väčšia hodnota aktív fondu ( tzn. suma celkového majetku v danom fonde ) je predpokladom na lepšiu diverzifikáciu portfólia fondu a jeho väčšiu stabilitu. Naopak zasa prílišná veľkosť fondu  mu môže byť na škodu, pretože aj investičné možnosti niektorej investičnej stratégie môžu mať v čase svoju hranicu. (ak napr. do fondu pritekajú príliš veľké čiastky od investorov, môže mať portfólio manažér problém nájsť na trhu vhodný investičný nástroj ... )

 

Veľa krát je pre slovenského investora mätúcou informáciou, mena v ktorej je fond vedený. Hodnota podielu je napr. v euro-  hovoríme o tzv. denominačnej mene EUR, pričom aktívami fondu sú napr. aj americké akcie, alebo dlhopisy z japonska. To v akých aktívach je fond reálne zainvestovaný vyjadruje tzv. referenčná mena. Napr. fond investuje do akcií severnej ameriky. Jeho referenčnou menou je mena USD pretože reálne nakupuje cenné papiere v tejto mene, ale cena podielu je vedená v eur  ktorá je v tomto prípade denominačnou menou. Častou chybou začínajúcich investorov je porovnávanie výkonnosti fondov bez toho aby vzali do úvahy práve menové vyjadrenie hodnoty podielu.

 

Jedným z hlavných kritérií podľa ktorého sa investori rozhodujú do ktorého z fondov investovať je výkonnosť fondu. Žiaľ často je to aj mylne jediné kritérium. Samozrejme výkonnosť fondu je dôležitou hodnotou ale opäť je nutné porovnávať relevantné údaje . Platia základné pravidlá. Porovnanie výkonnosti peňažných fondov by malo byť na báze niekoľkých mesiacov až roka. Dlhopisové fondy je dobré porovnávať za obdobie cca 3 rokov (resp. fondy s rovnakou duráciou - priemernou dobou splatnosti portfólia dlhopisov) a akciové fondy určite za periódu niekoľkých rokov 5,7 a viac. V akciovom fonde ani lepší výkon za obdobie niekoľkých rokov nemusí byť vodiacim kritériom. Dôležitým je aj údaj o volatilite ( kolísaní hodnoty aktív fondu) v danom časovom úseku ktorý hovorí o rizikovosti. Žiaľ napr. tento údaj u nás nieje bežne zverejňovaný. Takisto ak niektorý správca  spravuje fond so 100 mil USD v amerických aktívach a dosiahol za obdobie niekoľkých rokov výnos o 2% p.a. lepší ako iný správca ktorý spravuje rovnako zameraný fond ale spravuje v ňom 50 mld. USD s nižšou volatilitou tak zhodnotiť niekoľkonásobne väčšie peniaze je ťažšie a vypovedá to o kvalite správcovskej spoločnosti a investičnom manažmente.

 

Nezanedbateľnou súčasťou investovania do fondov sú poplatky. V tejto súvislosti poznáme vstupné poplatky, výstupné poplatky, správcovský poplatok, depozitársky poplatok. Tu už musíme trocha viac zapátrať a tieto údaje je najlepšie získať priamo na predajnom mieste, alebo u profesionálnych poradcov. Vstupný poplatok sa platí vždy na začiatku investície jednorázovo a pohybuje sa od 0% v niektorých peňažných fondoch až po cca 5% u fondov investujúcich do akcií. Spravidla platí, že čím väčší výnos sa očakáva tým je aj poplatok väčší. Niekedy je dobré využiť rôzne poplatkové akcie kedy sú vstupné poplatky výrazne znížené, alebo sa dokonca rovnajú 0. Takisto platí, že pri väčších investovaných prostriedkoch sa poplatok môže znížiť, preto je dobré informovať sa na poplatkové limity vzhľadom na investovanú sumu. Niekedy pár stoviek eur investovaných navyše, môže výrazne znížiť výšku vstupného poplatku . Napr. pri investícii do 10 000 € je poplatok 5% , od 10 001 € sa zníži na 3,9%. Takže ak chcem investovať 9 500 € oplatí sa mi doložiť do 10 001 € aby sa mi poplatok znížil. Výstupné poplatky uplatňuje málo správcov a väčšinou sa po nejakej dobe, jedného až troch rokov rovnajú 0. Asi najpodstatnejšími sa javia správcovské poplatky ktoré pravidelne odčerpávajú časť z majetku podielnikov. Uvádzajú sa v % ročne a pohybujú sa od niekoľkých desatín percenta z objemu spravovaného majetku vo fonde po cca 2,5%  podľa typu fondu a podľa štatútov jednotlivých Správcovských spoločností. Správcovský poplatok je vlastne jedinou odmenou Správcovskej spoločnosti za správu klientových financií. Vyšší správcovský poplatok by mal byť aj predpokladom kvalitnejšej správy nášho majetku, ale nemusí tomu tak byť vždy, preto treba brať do úvahy aj ďalšie špecifiká ktorých časť bola spomenutá.

 

Najpodrobnejšie informácie o jednotlivých fondoch obsahujú už spomínané štatúty jednotlivých fondov, ktoré sú akýmsi „návodom“ na použitie ktorý musí správca dodržiavať a čo je dôležité jeho dodržiavanie je pod dohľadom a kontrolou. Schválenie štatútu musí prejsť cez štátnu inštitúciu ktorou je NBS. Na zjednodušenie a pochopiteľnosť pre širšiu vrstvu klientov sa vydáva aj Predajný prospekt podielového fondu resp. Zjednodušený predajný prospekt. Investovanie je v prvom rade o dôvere. Samozrejme pri investovaní do fondov existujú ďalšie a ďalšie informácie ktoré by mali mať vplyv na naše rozhodovanie kam investovať a ako dlho v investícii vydržať, resp. kedy investíciu zmeniť. Všetci však asi nemôžu vedieť všetko a preto je dobré, že takmer pre každú oblasť ľudskej činnosti existujú odborníci, profesionáli.  Ak potrebujeme ich rady vyberajme si ich uvážlivo a pri nakladaní s peniazmi zvlášť, pretože peniaze sa zarábajú často ako keď sa ihlou kope piesok. Minúť sa však dajú ako keď sa vyleje voda do piesku.

Požiadajte
o bezplatnú konzultáciu
Odoslať
Požiadajte o bezplatnú konzultáciu
Poraďte sa o svojich financiách s víťazom testu finančných poradcov. Dohodnite si nezáväznú a bezplatnú konzultáciu kliknutím tu ešte dnes
Máte otázku k finančnému plánovaniu a
k finančným produktom? Opýtajte sa nás!

Chcem zodpovedať otázku
Katalóg podielových fondov


Získajte prehľad o podielových fondoch

1,2889
-
2,0219
-
1,1549
-
886,37