V akom veku je vhodné začať sa chrániť pomocou životného poistenia?

25.07.2013 | Petr Rozkošný | Poistenie

Kedy nastáva ten správny čas na to, začať sa chrániť prostredníctvom životného poistenia? O tom, ktorý okamih je ten správny koluje veľa názorov. Aj v prípade životného poistenia však platí porekadlo „ neskoro  plakať nad rozliatym mliekom“ a keďže prostredníctvom životného poistenia nechránite nič menšieho než prísun financií v dobe, kedy nie ste schopný ich zarábať sami alebo len s problémami, oplatí sa o životnom poistení premýšľať skutočne čo možno najskôr. Na správnu dobu pre uzatvorenie životného poistenia sme sa spýtali Ing. Ireny Rohlovej z Pojišťovny Českej spořitelny.

57440185.jpg

Ing. Irena Rohlová

Absolvovala ČVUT v Prahe, Stavebnú fakultu, odbor Management a ekonomika. Od roku 2000 pracovala v bankovníctve, od roku 2002 pôsobila v Českej sporiteľni na úseku riadenia mobilnej predajnej siete, kde zodpovedala za implementáciu externého predaja. V decembri 2005 zakotvila na pozícii riaditeľky úseku podpory predaja v Pojišťovně Českej spořitelny. Je zodpovedná za riadenie a koordináciu marketingovej stratégie a rozvoj obchodu a obchodného plánovania.

Je vydatá, má 5 ročného syna Janka a ako hovorí, za nič na svete by svojich chlapov nevymenila. Miluje českú históriu a aktívny odpočinok – vysokohorskú turistiku, bicykel a lyže.

Existuje štatistika, z ktorej by vyplývalo v akom veku sa ľudia najčastejšie poisťujú?

Áno, v prípade našich klientov takúto štatistiku máme. Za celý trh som sa s ňou nestretla. Klienti premýšľajú o životnom poistení podľa toho, v akej etape svojho života sa práve nachádzajú. Tento fakt sme si potvrdili na kvalitatívnych výskumoch na potenciálnych klientoch a súčasne aj analýzami existujúcich klientov. Ľudia skutočne najčastejšie zvažujú uzatvoriť životné poistenie v okamihu, kedy si zakladajú rodinu, čo je dne najčastejšie vo veku od 30 do 40 rokov.

Osobne sa stretávam s názorom, že je poistenie zbytočné, pokiaľ nie som živiteľom rodiny, na druhej strane mám so svojom okolí prípady, kedy je dajme tomu 20 ročnému človeku diagnostikovaná napríklad cukrovka, čím ďalej tým častejšie sa už u násťročných stretávam s problémami s chrbticou. Ako je to s poistením u týchto ľudí?

Áno, takéto vnímanie zo strany klientov existuje. Je to dané mierou zodpovednosti k druhým, ktorá sa v určitej životnej situácii mení, veľmi často záleží aj na finančnej situácii. Viacmenej keď sa pozrieme, aké možnosti majú dnes mladí ľudia a ako sú aktívny, tak určite má životné poistenie svoj zmysel. Vážne ochorenie alebo úraz môže výrazne zamávať životom aj u mladého človeka a bude dôležité poradiť si s novou situáciou a vyrovnať sa s ňou. Práve životné poistenie má pomôcť klientovi zvládnuť to.

Takže názor, že človek by mal riešiť životné poistenie až v dobe, kedy sa niekto stáva závislým na jeho príjme, nie je úplne správny?

Myslím si, že nie.

Pokiaľ napríklad dôjde k úrazu alebo k chorobe u človeka, na ktorého príjem ešte nie je nikto závislý , na druhej strane jeho choroba alebo úraz finančne vyčerpáva rodičov...

To je jedna stránka veci a všetci si predsa želáme mať čo najkvalitnejší vlastný život – hoci to môže znieť sebecky a životné poistenie by malo byť o mne, to znamená: Čo ja budem robiť, keď sa niečo stane, ako sa mi zmení život, ako sa s tým vyrovnám, kto mi  pomôže. Súčasne platí, že ľudia len veľmi neradi sú na niekom závislí.

Kedy najskôr je možné človeka poistiť?

V podstate hneď po narodení.

Ako je to v tomto prípade s nejakými dedičnými či detskými chorobami?

Dedičná choroba resp. dedičná dispozícia pre určitú chorobu nemá vplyv na vstup do poistenia ani nemá vplyv na plnenie pokiaľ dôjde k diagnóze po začiatku poistenia. Pokiaľ ide o dedičnú dispozíciu, znamená to len to, že u klienta je väčšia pravdepodobnosť ochorenia a to nie je nijako zohľadnené pri poistnej udalosti.

Napadajú mi ešte vrodené chyby, na ktoré lekári prídu až po určitej dobe, s týmito je to ako?

V prípade vrodených chýb poisťovňa neplní za ochorenia alebo úrazy vzniknuté pred začiatkom poistenia. Vrodená chyba do tejto kategórie patrí, pretože sa s ňou človek už narodí. Tu nerozlišujeme, či vrodená chyba bola zistená pred alebo po začiatku poistenia.

Aké sú naopak riziká spojené s tým, že človek uzatvorenie životného poistenia naťahuje až do čo možno najneskoršieho veku, či už má na to akékoľvek dôvody?

V neskoršom veku bude cena poistenia vyššia, a to z dôvodu vyššej pravdepodobnosti výskytu ochorení alebo úmrtia. Ďalším rizikom je to, že s vekom pribúdajú u klientov zdravotné problémy a poisťovňa klienta vôbec nemusí poistiť.

Z toho vyplýva, že je lepšie mať poistenie v skoršom veku a v priebehu života ho meniť, ako klient v danom okamihu života to potrebuje.

V tom je predpokladám najväčšia sila poistení FLEXI, ktoré Vaša spoločnosť ponúka...

Určite, tiež v prípade FLEXI hovoríme, že poistku si klient neuzatvára ale otvára tak, aby si ju mohol prispôsobiť svojim aktuálnym potrebám.

Predchádzajúci článok sa venoval rozvodom. Vyplývalo z neho, že byť poistený s partnerom na jednej zmluve môže byť pekný „oriešok“. Ako sa Vaša poisťovňa stavia k oznamovaniu informácií o zmluve?

Akúkoľvek komunikáciu vedie poisťovňa s poistníkom, ktorý je vlastníkom a zmluvnou stranou poistnej zmluvy. Na zmluve môže byť poistená jedna aj druhá osoba ako druhý poistený. Poistník je povinný o uskutočňovaných úkonoch poisteného informovať, pri uzatváraní, prípadne pri úpravách zmluvy musí ako poistník tak aj poistený písomne vyjadriť svoj súhlas, poistné plnenie je vyplácané s výnimkou prípadu úmrtia vždy poistenému, u detí do 18 rokov zákonnému zástupcovi.

Môže poistník druhú poistenú osobu tzv. „vyšachovať“ – vybrať bez jej vedomia peniaze z poistky a zmluvu ukončiť?

Ak bude chcieť poistník, ktorý je súčasne aj poisteným zmluvu predčasne ukončiť prípadne ak bude chcieť vyradiť z poistenia druhého poisteného, má na to zo svojej pozície právo. Prípadné plnenie z predčasného ukončenia poistnej zmluvy prináleží vždy poistníkovi (ten je aj zodpovedný za platenie poistného), len v prípadoch riadneho uplynutia doby trvania poistenia sa výplata rozdeľuje medzi obidve poistené osoby.

Bohužiaľ sa vyskytujú prípady, kedy je rozvod veľmi dramatický a poisťovňa sa snaží v týchto prípadoch veľmi zodpovedne postupovať tak, aby neboli nijako poškodené záujmy ani jednej strany.

Takže sa snažíte posudzovať klientov individuálne? Koľko ich máte a akej časti z nich sa táto situácia týka?

Určite nepostupujeme pri každom prípade individuálne, len niektoré prípady si vyžadujú vyššiu mieru pozornosti a viac komunikácie a hľadanie takého riešenia, ktoré je pre obe strany akceptovateľné. Avšak toto sa stáva len výnimočne.

No to chápem, na takýto individuálny prístup by musela poisťovňa mať zriadené samostatné oddelenie.

Alebo zmeniť procesy

Prečo by som si teda ako klient mal uzatvoriť spoločnú zmluvu s partnerom, keď mi to v budúcnosti môže priniesť takéto komplikácie?

Keď si zaobstarávate spoločné bývanie, tak v danej chvíli tiež neuvažujete čo by ste robili v prípade rozchodu alebo rozvodu. Mať spoločnú zmluvu má svoje výhody, najmä pre správu poistky a v cene. Ale samozrejme, že to má aj svoje úskalia a na to jednoduchý recept neexistuje.

Viem o vás, že máte malého syna. Akú zmluvu máte vy osobne a prečo?

Svojho syna mám štandardne poisteného na svojej životnej poistke FLEXI.

Čo radíte svojim blízkym a priateľom, keď sa Vás spýtajú, kde a aké životné poistenie si majú dojednať?

Otvoriť si FLEXI životné poistenie.